Slider

ดอกไม้อาเซียนประเทศลาว ดอกจำปาลาว

ดอกจำปาลาว

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นบ้านพี่เมืองน้องของไทยมาแต่โบราณกาล จนสามารถเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องกันเลยก็ยังได้ เพราะจากประวัติศาสตร์ที่สามารถหาหลักฐานได้ ลาวเป็นประเทศหนึ่งที่มีการสืบเชื้อสายบรรพบุรุษเดียวกันกับประเทศไทยของเราด้วย แต่ประเทศลาวจะประกอบไปด้วยชนกลุ่มน้อยมากมายหลายเผ่า ส่วนคนลาวแท้ ๆ นั้น มีเพียงแค่ 50 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของประเทศลาวจะอาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงบนที่ราบเสียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนชาวเขาจะนิยมอยู่บนเทือกเขาไม่เพียงแค่เชื้อสายเท่านั้น แม้แต่ศาสนา ไทยกับลาวก็ยังมีการนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหมือนกันด้วย โดยประชาชนลาวมากกว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และยังคงยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนอย่างเคร่งครัดอีกด้วย โดยดูจากวิถีการเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยังคงสืบทอดกันอยู่ในปัจจุบัน ส่วนอีก 10 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม

ดอกไม้อันเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศลาว คือ ดอกจำปาลาว หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อของดอกลีลาวดี หรือ ดอกลั่นทม ซึ่งมีด้วยกันมากมายหลากหลายสีสัน มิได้มีเพียงแค่สีขาวเท่านั้น แต่ยังมีสีชมพู สีเหลือง สีแดง หรือสีโทนอ่อนต่างๆ ซึ่งดอกจำปาลาว หรือดอกลีลาวดีนี้ เป็นตัวแทนของความสุข และความจริงใจ จึงเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อประดับประดาในงานพิธีต่างๆ และยังใช้เป็นพวงมาลัยเพื่อเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอีกด้วย ดอกไม้อันเป็นตัวแทนแห่งความสุข ดอกจำปาลาวดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว