Slider

ดอกไม้อาเซียนประเทศสิงคโปร์ คือดอกกล้วยไม้แวนด้า

ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีผู้คนมากมายหลากหลายเชื้อชาติรวมกันอยู่ ทำให้ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของสิงคโปร์นั้นหลากหลายไปด้วย และดูเหมือนว่าต่อให้ประเทศจะเจริญก้าวหน้าไปมากมายเพียงใด แต่คนที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์จะยังคงยึดถือธรรมเนียมและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบรรพบุรุษดั้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
ดอกกล้วยไม้แวนด้า

ด้วยความหลากหลายของเชื้อชาติ ทำให้ประเทศสิงคโปร์มีวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย ทั้งทางด้านของการแต่งกาย หรืออาหารการกิน ตลอดจนการเซ่นไหว้วิญญาณของบรรพบุรุษ อีกทั้งในเรื่องของความเชื่อเรื่องของการบูชาเทพเจ้า ที่ดูแล้วจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยชาวจีนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์นั้น ส่วนมากจะบูชาเจ้าแม่กวนอิม หรือเทพธิดาแห่งความสุข เทพเจ้ากวนอู หรือเทพเจ้าแห่งความยุติธรรม รวมถึงเทพเจ้าจีนองค์อื่นๆ ในขณะเดียวกันที่ชาวฮินดูในประเทศสิงคโปร์ จะบูชาเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ เป็นต้น

ดอกไม้ประจำประเทศสิงคโปร์นั้นคือ ดอกกล้วยไม้แวนด้า หรือ Vanda Miss Joaquim โดยที่ดอกกล้วยไม้แวนด้านี้ ได้ตั้งชื่อตามผู้ที่เป็นผู้คิดค้นผสมพันธ์ คือ Miss Agnes Joaquim นั่นเอง โดยการจัดให้ดอกกล้วยไม้เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในประเทศสิงคโปร์ และดอกกล้วยไม้แวนด้า จะมีสีม่วงสด สวยงามและเบ่งบานอยู่ตลอดทั้งปี และดอดกล้วยไม้แวนด้านี้ ได้มีการจัดให้เป็นดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1981 หรือปี พ.ศ.2524

ถึงแม้ว่าประเทศสิงคโปร์จะเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรม แต่สำหรับประเทศสิงคโปร์แล้ว เรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เป็นปัญหาในการพัฒนาประเทศเลย ประชากรของเขาเคร่งครัดในกฎหมายและกฏระเบียบ ทำให้ประเทศสิงคโปร์ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียในหลายๆ ด้านด้วย ประเทศไทยเราจะต้องรู้จักนำแนวคิดแนวปฏิบัติของประเทศสิงค์โปร์มาปรับใช้ด้วย