Slider

ดอกไม้อาเซียนประเทศเวียดนามคือดอกบัว

ดอกบัว

ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของประเทศไทยอีกหนึ่งประเทศอย่าง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นั้น เป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศที่มีรูปร่างคล้ายกับตัว S ทอดตัวยาวไปตามแหลมอินโดจีน และทางด้านตะวันออกติดทะเลจีนใต้ ทางด้านเหนือของประเทศจะติดกับประเทศจีน ส่วนทางด้านตะวันตกติดกันกับประเทศลาว และประเทศกัมพูชา

พื้นที่ของประเทศเวียดนามนั้น สามในสี่ของพื้นที่เป็นภูเขาและป่าไม้ ครอบคลุมทะเล ไหล่ทวีป อีกทั้งบริเวณหมู่เกาะนับพัน ส่วนทางด้านของเกาะจากอ่าวตังเกี๋ยจรดอ่าวไทย ซึ่งรวมไปถึงหมู่เกาะสแปรตลีและพาราเซลที่ประเทศจีน ส่วนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศยังคงแก่งแย่งชิงกันอ้างถึงกรรมสิทธิ์ นั่นเป็นเพราะสาเหตุของความอุดมสมบูรณ์รวมทั้งแหล่งน้ำมันใต้ดินด้วย

ส่วนดอกไม้สัญลักษณ์ของประเทศเวียดนาม ก็คือดอกบัว ซึ่งเป็นดอกไม้ที่คนไทยอย่างเราๆ นั้นคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี สำหรับดอกบัว นั้นเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของชาวเวียดนามทั้งประเทศ ที่เรารู้จักกันนามของ ดอกไม้แห่งรุ่งอรุณ และเป็นสัญลักษณ์ทีบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ และความผูกพัน ความกลมเกลียว และการมองโลกในแง่ดี ดอกบัวจึงมักจะถูกนำมากล่าวถึงในบทกลอนและ ต้องเกี่ยวกับบทเพลงพื้นเมืองของชาวเวียดนามอยู่บ่อยครั้งเลยทีเดียว

เราต้องทำความรู้จักกับประเทศสมาชิกอาเซียนของเราให้ครบทุกประเทศ เพราะการก่อตั้งประชาคมอาเซียนนั้น ใกล้เข้าไปทุกวัน ในปี 2558 ประชาคมอาเซียนก็จะเริ่มต้นขึ้น เราคนไทยจะต้องมีความรู้และเตรียมตัวรับการพัฒนาประชาคมอาเซียนของเราให้พัฒนาก้าวไกลไปพร้อมๆ กันด้วย