Slider

พลังสตรีอาเซียน ก้าวสู่โลกยุคดิจิตอล

เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับเนื่องในพิธีส่ง-รับมอบตำแหน่งประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล ให้ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย (AWEN Thailand) และประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ (BPW Thailand) จาก นางปาซิตา ยู ฆวน ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ฟิลิปปินส์

“AWEN” (ASEAN Women Entrepreneurs Network) เป็นองค์กรสตรีภาคเอกชนที่จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย ผู้ประกอบการสตรีในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างความพร้อมในการเป็นองค์กรนำพัฒนาและผลักดันให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมพลังผู้ประกอบการสตรีระดับภูมิภาคอาเซียน โดยประเทศสมาชิกหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมและจัดกิจกรรมทุกสองปี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แต่งตั้งให้ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นแกนประสานเครือข่ายของ AWEN เมื่อเดือนกันยายน 2559 และ ก่อตั้งเครือข่าย AWEN Thailand เพื่อดำเนินการให้สอดรับกับ AWEN สากล โดยประเทศไทยเข้ารับมอบตำแหน่งประธาน AWEN สากล พร้อมเป็นเจ้าภาพต่อจากประเทศฟิลิปปินส์ ในปี 2018-2020bjkdergisi.com

คุณหญิงณัฐิกากล่าวว่า ปี 2018-2020 ในการรับตำแหน่งประธาน AWEN สากล ประเทศไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีในภูมิภาคอาเซียน โดยคณะกรรมการและคณะทำงานของ AWEN ประเทศไทย ระดมสมองและหารือร่วมกันเพื่อพัฒนากิจกรรมต่างๆ มุ่งหวังเสริมพลังผู้ประกอบการสตรีในประเทศไทยและระดับภูมิภาคอาเซียน

“เรามองเห็นความท้าทายและโอกาสที่จะมีต่อสตรีในยุคโลกดิจิตอลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จึงพัฒนาแนวทางการดำเนินการสำหรับการขับเคลื่อนปี 2018-2020 ไว้ดังนี้ 1.การพัฒนาสตรีสู่การทำการค้าแบบดิจิตอล 2.การให้ความรู้แก่สตรีเรื่องการวางแผนการเงิน รวมถึงการสร้างวินัยทางการเงิน และการวางแผนการเงินและการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ 3.การหาโมเดลพัฒนาแรงงานที่มีทักษะเพื่ออนาคต 4.การสร้างฐานข้อมูลสตรีผู้ประกอบการอาเซียน เพื่อการวิเคราะห์และหาแนวทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และ 5.การประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและต่อยอดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสตรีในทุกระดับและผู้ประกอบการสตรีให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือทำงานเป็นเครือข่ายขององค์กรนานาชาติที่ทำงานด้านผู้หญิง” คุณหญิงณัฐิกากล่าว

ในพิธีส่ง-รับมอบตำแหน่งประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากลในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 250 คน พร้อมจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมี น.ส.วาเลรี คลิฟฟ์ รองผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค ผู้แทน UNDP ในเอเชียและแปซิฟิก นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรมว.การท่องเที่ยวและกีฬา นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดร.สุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “พลังสตรีกับเศรษฐกิจ : ความสำเร็จของผู้ประกอบการสตรี” และจัดพิธีมอบรางวัล ผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน เพื่อเชิดชูเกียรตินักธุรกิจและผู้ประกอบการสตรีสาขาต่างๆ ใน 10 ประเทศอาเซียน

สำหรับประเทศไทยมีผู้รับรางวัลทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค 10 คน คือ ชฎาทิพ จูตระกูล, วาสนา รุ่งแสงทอง ลาทูรัส, วรรณี เจียรวนนท์ รอสส์, ลัดดาวัลย์ จงวิศาล, จรีพร จารุกรสกุล, พัชรพิมล ยังประภากร, พราวพุธ ลิปตพัลลภ, จิตรลดา ดิษยนันทน์ กัลย์จาฤก, กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ และพัชระภรณ์ ยิ้มแย้ม