Slider

เมืองไร้สาย มหานครแห่งอาเซียน

ประเทศไทยมีแนวคิดที่จะพลิกโฉมกรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียนมาตั้งแต่ก่อนปี 2558 จึงได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งการปรับผังเมืองและปรับทัศนียภาพให้สวยงามเพื่อรองรับการเป็น “มหานครแห่งอาเซียน” และหนึ่งในนั้นคือ การนำสายไฟและสายสื่อสารต่างๆ ที่ระโยงระยางลงใต้ดิน

ทั้งนี้ เจ้าภาพหลักที่ต้องดูแลเรื่องนี้ คงหนีไม่พ้นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) จนล่าสุดคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ได้พิจารณาและไฟเขียวโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เรื่องนี้ได้หารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการโทรคมนาคม และการไฟฟ้านครหลวง เพื่อจัดทำแผนดังกล่าวให้ดำเนินไปอย่างเป็นรูปธรรม ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยแบ่งการทำงานเป็น 2 ระยะ คือ การดำเนินการระยะสั้น ได้มอบให้บริษัท ทีโอที บริษัท กสท โทรคมนาคม การไฟฟ้านครหลวง และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกันดำเนินการวางท่อร้อยสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายสื่อสารโทรคมนาคมไปพร้อมกับการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนตามกรอบเวลาที่ตั้งไว้ภายในปี 2564bjkdergisi.com

ขณะเดียวกันเพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล จึงมีแนวทางปรับลดอัตราค่าเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจำนวนมากที่มีความต้องการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลสามารถเปลี่ยนนำสายสื่อสารลงดิน และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ำ โดยจะต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ท่อร้อยสายสื่อสารโทรคมนาคมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

สำหรับการดำเนินการระยะยาวนั้น อยู่ระหว่างการกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านความพร้อม ค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อน และความคุ้มค่าของการลงทุนในอนาคต พร้อมให้หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่อาจส่งผลกระทบต่อท่อร้อยสายสื่อสารโทรคมนาคมลงใต้ดินจัดส่งข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานให้คณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพิจารณาภาพรวมผลกระทบเชิงนโยบาย ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลฯ พิจารณา

การนำสายสื่อสารลงดิน นอกจากช่วยปรับทัศนียภาพของเมืองให้ดูดีขึ้นแล้ว ยังลดอันตรายที่เกิดจากการพาดสายจำนวนมากที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรบนท้องถนนเมื่อสายหย่อนใกล้พื้นถนน รวมถึงลดอุบัติเหตุการเฉี่ยวชนเสาพาดสายสื่อสาร เป็นผลให้การใช้งานของผู้บริโภคหยุดชะงัก ซึ่งเป็นการลดความสูญเสียทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่จะตามมาได้อีกทาง