Slider

นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งจะมีการรับรองเอกสารการประชุมโดยผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนจำนวน 3 ฉบับ คือ วิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียน เพื่ออาเซียนที่มีความเข้มแข็งและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแผนปฏิบัติการอาเซียน ว่าด้วยการป้องกันและการต่อต้านแนวความคิดหัวรุนแรงในลัทธิสุดโต่ง การแถลงการณ์ร่วมของอาเซียน เพื่อย้ำความสำคัญของกฎระเบียบทางไซเบอร์ และความจำเป็นที่จะต้องมีบรรทัดฐานทางไซเบอร์ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งย้ำความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ เพื่อเสริมศักยภาพในอาเซียน ร่างถ้อยแถลงผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ เพื่อตระหนักถึงความจำเป็นของสมาชิกอาเซียนในการปฏิบัติตามมาตรการในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและรับรองบรรทัดฐานร่วมบนพื้นฐานความสมัครใจ เพื่อให้มีพฤติกรรมรับผิดชอบในพื้นที่ Cyber เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่นในการใช้พื้นที่ไซเบอร์อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้เศรษฐกิจในภูมิภาคมีการบูรณาการและมั่งคั่งมากยิ่งขึ้น และร่างเอกสารแนวคิดเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน เพื่ออำนวยความสะดวก ความร่วมมือ รายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเมืองสมาชิกและผู้แทนระดับชาติ โดยร่วมกันสำรวจ แบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี พัฒนาแผนปฏิบัติการเฉพาะเมือง ระหว่างปี 2561 – 2568 และจะทำกรอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับอาเซียน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดโครงการน่าลงทุนกับภาคเอกชน โดยเมืองสมาชิกจะได้รับการเชื่อมโยงกับบริษัทที่ให้บริการแนวทางการพัฒนาเมืองจากภาคเอกชน เพื่อที่จะเริ่มโครงการที่เป็นรูปธรรมและสามารถดำเนินการได้ในเชิงพาณิชย์โดยเร็วudhr60.org

ทั้งนี้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ยังมีการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 11 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย ประกอบด้วยอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้ โดยมีไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ในวันที่ 28 เมษายน 2561