Slider

อาเซียน+6

     อาเซียนบวก 6 (Asean +6) หรือ หรือ FTA ASEAN PLUS 6 คือกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นสมาชิกในอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไน ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศเมียนม่าร์ และเพื่อนบ้านในเอเชียและโอเชียเนียอีก 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศอินเดีย และประเทศนิวซีแลนด์

     การรวมกลุ่มครั้งนี้จะมีรูปแบบการเจรจาต่อ รองที่ครอบคลุมทั้งด้านการเปิดตลาด สินค้า บริการ และการลงทุน โดยได้แบ่งกลุ่มการพัฒนาประเทศเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพัฒนาน้อยที่สุด มี สปป.ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม ซึ่งจะได้รับแต้มต่อด้านกำหนดเวลาการลดภาษียาวกว่ากลุ่มอื่น ระดับพัฒนาสูงสุด มีสิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย บรูไน ซึ่งจะนำร่องเปิดเสรีเร็วกว่า และกลุ่มพัฒนาระดับปานกลาง มีจีน ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ต้องหารือเพื่อต่อรองเงื่อนไขกันอีกครั้งในโอกาสต่อไป
ทั้งนี้การเปิดอาเซียน+6 แล้ว จีนจะตกลงร่วมกัน 3 ประเทศ กับญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ในการเปิดข้อตกลงด้านบริการ การลงทุน มาผนวกในเอฟทีเอ และประเทศไทยยังคงผลักดันเอฟทีเอที่ยังค้าง 3 ฉบับ กับเปรู ชิลี อินเดียด้วย