Slider

มาทำความรู้จักเลขาธิการอาเซียน

มาทำความรู้จักเลขาธิการอาเซียน
นับตั้งแต่ถือกำเนิดอาเซียนขึ้นมาในปี พ.ศ. 2510 อาเซียนมีเลขาธิการอาเซียนมาแล้วถึง 12 คน

เลขาธิการอาเซียนคนแรก มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกอินโดนีเซีย
H.R. Darsono
7 มิถุนายน 2519 – 18 กุมภาพันธ์ 2521

เลขาธิการอาเซียนคนที่สอง มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกอินโดนีเซีย
Umarjadi Notowijono
19 กุมภาพันธ์ 2521 – 30 มิถุนายน 2521

เลขาธิการอาเซียนคนที่สาม มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกประเทศมาเลเซีย
Datuk Ali Bin Abdullah
10 กรกฎาคม 2521 – 30 มิถุนายน 2523

เลขาธิการอาเซียนคนที่สี่ มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกประเทศฟิลิปปินส์
Narciso G. Reyes
1 กรกฎาคม 2523 – 1 กรกฎาคม 2525

เลขาธิการอาเซียนคนที่ห้า มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกประเทศสิงคโปร์
Chan Kai Yau
18 กรกฎาคม 2525 – 15 กรกฎาคม 2527bjkdergisi.com

เลขาธิการอาเซียนคนที่หก มาจากประเทศไทย
Phan Wannamethee (นายแผน วรรณเมธี)
16 กรกฎาคม 2527 – 15 กรกฎาคม 2529

เลขาธิการอาเซียนคนที่เจ็ด มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกบรูไนดารุสซาลาม
Roderick Yong
16 กรกฎาคม 2529 – 16 กรกฎาคม 2532

เลขาธิการอาเซียนคนที่แปด มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกอินโดนีเซีย
Rusli Noor
17 กรกฎาคม 2532 – 1 มกราคม 2536

เลขาธิการอาเซียนคนที่เก้า มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกมาเลเซีย
Dato Ajit Singh
1 มกราคม 2536 – 31 ธันวาคม 2540

เลขาธิการอาเซียนคนที่สิบ มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกฟิลิปปินส์
Rodolfo C. Severino Jr.
1 มกราคม 2541 – 31 ธันวาคม 2545

เลขาธิการอาเซียนคนที่สิบเอ็ด มาจากประเทศเพื่อนสมาชิกสิงคโปร์
Ong Keng Yong
1 มกราคม 2546 – 31 ธันวาคม 2550

เลขาธิการอาเซียนคนที่สิบสอง มาจากประเทศไทย
Dr. Surin Pitsuwan (ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ)
1 มกราคม 2551 – 31 ธันวาคม 2555