Slider

ศิลปวัฒนธรรม และ ประเพณีของลาว

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณของลาว วัฒนธรรมของลาวจะมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมทางภาคอีสาน ของไทยมาก ด้านดนตรีแคน ถือเป็นเครื่องดนตรีประจำชาติ โดยมี วงดนตรีคือ วงหมอลำ และมีรำวงบัดสลบ (Budsiob) ซึ่งเป็นการเต้นที่มีท่าตามจังหวะเพลง

Continue reading “ศิลปวัฒนธรรม และ ประเพณีของลาว”

ศิลปวัฒนธรรม และ ประเพณีของไทย

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของไทย  ได้รับอิทธิพลจากมอญ ขอม อินเดีย จีนและชาติตะวันตก แต่มีเอกลักษณ์ในด้านความงดงาม ประณีต และผูกพัน อยู่กับพระพุทธศาสนา การไหว้   เป็นประเพณีการทักทายที่ถือเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของไทย

Continue reading “ศิลปวัฒนธรรม และ ประเพณีของไทย”