Slider

AEC ดีอย่างไร

หลายคนอาจจะเคยสงสัย คำว่า AEC (ASEAN Economic Community)ที่เราได้ยินนั้น ตกลงมันคืออะไรกันแน่ (อ่านต่อ : AEC คืออะไร) ซึ่งก่อนหน้านี้ เราก็เคยอธิบายไปแล้ว ครั้งนี้ลองมาดูว่า เมื่อประกาศใช้ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” มันมีข้อดีอย่างไร

1.การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และ
แรงงานมีฝีมืออย่างเสรี และเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น

2.เพิ่มการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เช่น กฎหมายและนโยบายการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายภาษี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงิน การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน และเหมืองแร่

3.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน โดยการส่งเสริมและพัฒนา SMEs และการเสริมสร้าง
สมรรถนะของประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

4.การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับ
ประเทศภายนอกภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการผลิตและการจำหน่ายภายในภูมิภาคให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก

แต่ละประเทศใน AEC จะมีจุดเด่นดังนี้

พม่า – สาขาเกษตรและประมง

มาเลเซีย – สาขาผลิตภัณฑ์ยาง และสาขาสิ่งทอ

อินโดนีเซีย – สาขาภาพยนต์และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้

ฟิลิปปินส์ – สาขาอิเล็กทรอนิกส์

สิงคโปร์ – สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ

ไทย – สาขาการท่องเที่ยว และสาขาการบิน (ประเทศไทยอยู่ตรงกลาง ASEAN)