วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ก้าวทันอาเซียน มุ่งรักษา พัฒนา และส่งเสริมผลประโยชน์ไทยในภูมิภาค พันธกิจ 1. รักษาและส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในอาเซียน​ 2. สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซีย […]

Read More